АРБИТРАЖНА КОМИСИЯ (АК) – регламентира и осъществява спортно правосъдие и спортно – технически арбитраж на базата на изготвен Правилник, приет от УС на БФХТ.

1

 Председател:  адв. Светлин Стойнев

За контакти: 0888/921947

ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ (ДК) – регламентира въпросите свързани с поведението, дисциплината и въз-питанието на състезатели, длъжностните и официалните лица съгласно нормативните документи на БФХТ на база Дисциплинарен правилник.

 

2

Председател:  проф. д-р Валентин Велев

За контакти: 0887/668780 и e-mail: velev@mgu.bg

Членове:

 • Емилия Цветанова – телефон за контакт 0886/441494 и e-mail: emiv61@abv.bg
 • Даниела Куновска – телефон за контакт 0889/723695 и e-mail: danielaKunovska@abv.bg

СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ (СК) – отговаря за изготвянето на методика и изисквания за категоризиране, лицензиране  и оценка на съдиите по хокей.

 3

Председателд-р Матей Кътовски

За контакти: 0877/704338 и 0888/425732 и e-mail: pleven_hockey@abv.bg

 

Секретар: инж. д-р Николай Марков – телефон за контакт 0885/735245 и e-mail: mim67@abv.bg

Членове:

 • Александър Захариев – телефон за контакт 0899/476094 и e-mail: a.zucchero@gmail.com
 • Веселин Захариев – телефон за контакт 0899/988876 и e-mail: vesselin.zahariev@gmail.com
 •  Галин Карагьозов – телефон за контакт 0888/558821 и e-mail: bulshamgroup@abv.bg

 

СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ (СТК) – дава становище относно класирането на отборите в ДП и Т и се произнася по всички спорни административни, организационни и спортно-технически моменти, касаещи провеждането на ДП и Т. Изготвя Наредбата за първенствата и турнирите в Р.България.

4

Председателдоц. Антонио Антонов, доктор

За контакти: 0877/207296 и e-mail: antonio_hockey@yahoo.com

 

Секретар: Росита Ангелова – телефон за контакт 0876/176231 и e-mail: rosi_hockey@yahoo.com

 

Членове:

 • Даниела Тонкова – телефон за контакт 0885/066941 и e-mail: khakademik@abv.bg
 • Стефан Чавдаров – за контакт e-mail: stefan_chavdarov@abv.bg
 • Татяна Димитриеска – телефон за контакт 0878/900991 и e-mail: tanja_ohrid@yahoo.com

ТРЕНЬОРСКИ СЪВЕТ (ТС) – отговаря за изготвянето на методика и изисквания за категоризиране, лицензиране и подготовка на спортно-педагогическите кадри по хокей. Предлага състав и ръководство на Националният отбор. Следи спортът за високи постижения да се развива при зачитане на спортната етика, както и при защита на здравето, моралната и физическата неприкосновеност на спортиста.

5

ПредседателБончо Златев

За контакти: 0889/710759 и e-mail: boncho_zlatev@abv.bg

 Секретар: Полина Първанова – телефон за контакт 0883/424064 и e-mail: polyyy92@abv.bg

Членове:

 • доц. Антонио Антонов, доктор – телефон за контакт 0877/207296 и e-mail: antonio_hockey@yahoo.com
 • Николай Павлов – телефон за контакт 0885/068891 и e-mail: hockey_chbryag@mail.bg
 • Евгени Георгиев – телефон за контакт 0888/127266 и e-mail: khmgu@abv.bg

КОМИСИЯ ПО СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ПРАВА И ЧЛЕНСТВОТО (КСПЧ) – упражнява контрол върху регистъра с картотеките на състезателите, както и върху регистъра на КХ и следи процеса на регистриране в НРСО към МФВС. Обработва документите за преминаване, преотстъпване и трансферите на състезателите.

6

ПредседателРосита Ангелова

За контакти: 0876/176231 и e-mail: rosi_hockey@yahoo.com

 

Секретар:Eмилия Витанова – телефон за контакт 0888/102201 и e-mail: emilia_vitanova@abv.bg

Членове:

 • доц. Антонио Антонов, доктор – телефон за контакт 0877/207296 и e-mail: antonio_hockey@yahoo.com
 • проф. д-р Валентин Велев – телефон за контакт 0887/668780 и e-mail: velev@mgu.bg
 • Нели Банкова– телефон за контакт 0876/066837 и e-mail: bankova_n@abv.bg

 

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА (КЕ) – основни методи за въздействие на Комисията по етика е метода на убеждението, чрез силата на словото, поощрението и наказанието. Изготвя Етичен кодекс, съобразно етичните норми и морални принципи на МОК и МФХ, предлага го за утвърждаване на УС на БФХТ и следи за спазването му.

ПредседателЕли Атанасова

За контакти: 0885/770147 и e-mail: eli_matanasova@abv.bg

Членове:

 • Eмилия Цветанова – телефон за контакт 0886/441494 и e-mail: emiv61@abv.bg
 • Иво Джокин – телефон за контакт 0888/668907 и e-mail: ivo_jokin@abv.bg
 • Мариана Маркова – телефон за контакт 0882/522005 и e-mail: mim67@mail.bg
 • Руслан Стефанова – телефон за контакт 0885/069057 и ruslan_s@abv.bg

КОМИСИЯ ПО МАРКЕТИНГ, ПРОЕКТИ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (КМПВО) – отговаря за популяризирането на хокея чрез всички законосъобразни средства и методи. Изготвя документи, с които се определят условията и реда за рекламни права, телевизионно и радио разпространение на спортни състезания.

8

Председателдоц. Иван Сандански, доктор

За контакти: 0885/770147 и e-mail: eli_matanasova@abv.bg

Членове:

 • Нина Георгиева
 • Румен Доганджийски
 • Даниела Куновска – телефон за контакт 0889/723695 и e-mail: danielaKunovska@abv.bg

КОМИСИЯ ПО РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ (КРМТБИ) – Комисията извършва пълна инвентаризация на складовата наличност веднъж годишно – м. декември и частична инвентаризация – август/септември.

9

ПредседателСевдалин Хъшинов

За контакти: 0877/530416 и e-mail: sevo_h@abv.bg

Членове:

 • проф. д-р Любен Тотев – телефон за контакт 0879/807900 и e-mail: rector@mgu.bg

КОМИСИЯ ПО РАЗВИТИЕТО И ПОДРАСТВАЩИТЕ (КРП) – отговаря за развитието на детско-юношеския и ученическия хокей. Изготвя Програмата за развитие на детско – юношеския (ученически) хокей и изпълнява целите и задачите заложени в нея.

10

ПредседателНиколай Павлов

За контакти: 0885/068891 и e-mail: hockey_chbryag@mail.bg

Секретар: Татяна Димитриеска – телефон за контакт 0878/900991 и e-mail: tanja_ohrid@yahoo.com

Членове:

 • Росита Ангелова – телефон за контакт 0876/176231 и e-mail: rosi_hockey@yahoo.com
 • Нели Банкова– телефон за контакт 0876/066837 и e-mail: bankova_n@abv.bg
 • инж. д-р Николай Марков – телефон за контакт 0885/735245 и e-mail: mim67@mail.bg

КОМИСИЯ ПО РАЗВИТИЕТО НА ЖЕНСКИЯ, СЕМЕЙНИЯ И ВЕТЕРАНСКИЯ ХОКЕЙ И ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ (КРЖСВХНП) – има за цел да популяризира и внедри форми на хокейната игра сред хората и увреждане и да подпомага тяхната социализация в обществото, както и да подобрява здравния им статус.

 11

ПредседателГалин Карагьозов

За контакти: 0888/558821 и e-mail: bulshamgroup@abv.bg

Секретар: Даниела Тонкова – телефон за контакт 0885/066941 и e-mail: khakademik@abv.bg

Отговорник по направление женски хокей: Даниела Томова – телефон за контакт 0887/660377 и e-mail: danitomova@abv.bg

Отговорник по направление семеен хокей: Антоанета Иларионова – телефон за контакт 0889/267230

Отговорник по направление ветерански хокей: Димитър Драгоев – за контакт e-mail: dragoev_1976@abv.bg

Отговорник по направление хора в неравностойно положение: Калина Пенкова – телефон за контакт 0885/397210

КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА И ПРЕВЕНЦИЯ С ХУЛИГАНСТВОТО (КСПХ) – има за цел опазване на обществения ред и превенция да предотвратява, преустановява, разкрива и наказва хулиганските прояви в системата на БФХТ чрез действия описани в Наредбата на комисията, включително и чрез съдействие от страна на органите на реда. Основни мерки за борба с хокейното хулиганство са психологическа и педагогическа индивидуална работа с участниците в дейността на БФХТ.

12

ПредседателЙордан Пенев

За контакти: 0885/737106 и e-mail: biala_hockey@abv.bg

Членове:

 • инж. д-р Николай Марков – телефон за контакт 0885/735245 и e-mail: mim67@mail.bg
 • Стоил Спасов – телефон за контакт 0897/919267 и e-mail: stoil_spassov@abv.bg
 • Мариян Стайков – телефон за контакт 0885/288149 и e-mail: mani_mani282@yahoo.com
 • Стефан Иванов

КОМИСИЯ ПО ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ, АНАЛИЗ И СЪХРАНЕНИЕ (КВЗАС) – има за цел да осигурява видео оператор за срещите при мъже, жени Ю/Д 18 г., който заснема срещата от момента на извеждане на отборите до момента на напускане на терена, след последния съдийски сигнал.

13

ПредседателЕмилия Витанова

За контакти: 0888/102201 и e-mail: emilia_vitanova@abv.bg

Членове:

 • Борче Веляновски –  e-mail за контакт B_o_R_c_E@hotmail.com
 • Димитър Безергянов – телефон за контакт 0877/009855 и e-mail: dbezergyanov@gmail.com
 • Илиян Телкеджиев – телефон за контакт 0878/866145 и e-mail: tjphotos@mail.bg

КОМИСИЯ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА РАНГЛИСТИТЕ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА КХ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ (КИРОДККХК) – комисията има за цел да проверява достоверността на представените в срок приложения 1 и 2 от КХ с начислените точкови показатели, както и протокола от крайното класиране на КХ през ССГ, регистъра на картотекираните от КХ състезатели през ССГ, докладите на ТД и приложените протоколи от проведените срещи в ДПТ през ССГ.

14

ПредседателЙорг Шенк

За контакти: 0888/444860 и e-mail: levski@web.de

Секретар на комисията по изготвяне на ранглистите: Петко Гецов – e-mail за контакт petkogetzov@yahoo.com

Секретар на комисията по оценка на дейността на КХ и категоризация: Росита Ангелова – телефон за контакт 0876/176231 и e-mail: rosi_hockey@yahoo.com

Членове:

 • Гергана Георгиева – телефон за контакт 0888/735982 и e-mail: gery_82@yahoo.com
 • Цветелина Лазарова – телефон за контакт 0885/069088 и e-mail: cvlazarova@abv.bg